Lietuvos nacionalinio muziejaus nekilnojamojo turto nuomos konkurso skelbimas

2023 06 13

BĮ Lietuvos nacionalinis muziejus (kodas 190756849, adresas Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, interneto svetainė www.lnm.lt) (toliau – Muziejus) kviečia dalyvauti viešajame konkurse dėl Muziejaus patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų, esančių adresu T. Kosciuškos g. 3, Vilniuje, nuomos (toliau – Konkursas). Pastate, kuriame nuomojamos patalpos, veikia Muziejaus padalinys Istorijų namai.

Šis skelbimas yra informacinio pobūdžio. Visos Konkurso sąlygos yra nustatytos Lietuvos nacionalinio muziejaus turto viešojo nuomos konkurso sąlygose (toliau – Sąlygos), su kuriomis privalo susipažinti visi Konkurse dalyvauti norintys asmenys.

Prieš teikdami paraišką patikrinkite, ar į voką įdėjote visus Sąlygose nurodytus dokumentus. Siekiant užtikrinti Konkurse dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, Jūsų pateikta paraiška bus atmesta.

KONKURSO SĄLYGOS

Informacija apie Konkursą:

1. Nuomojamos 71,28 kv.m. bendro naudingo ploto negyvenamosios patalpos, esančios Kosciuškos g. 3, 2-ajame korpuse, LT-01100 Vilniuje, pirmajame aukšte (pastato unikalus numeris – 1094-0374-9019). Nuomojamose patalpose yra elektra, vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas. Patalpos yra įrengtos, išnuomojamos su visais jose esančiais baldais (bet be buitinės technikos).

2. Konkurse išnuomojamų patalpų naudojimo paskirtis: maitinimo paslaugų teikimas kavinės tipo maitinimo įstaigoje. Teikiamoms paslaugoms keliami reikalavimai numatyti Sąlygose.

3. Pradinis bendras patalpų nuompinigių dydis yra 319,47 Eur su PVM (264,03 Eur be PVM). Į šią sumą komunaliniai ir kiti su patalpų naudojimu susiję mokesčiai neįskaičiuoti. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal Muziejaus pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. Patalpų nuomos terminas: iki 2028 m. kovo 31 d.

5. Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis, konkretų patalpų apžiūros laiką iš anksto suderinus su atsakingu asmeniu: Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas Tomas Besevičius, telefono numeris +370 616 47809, elektroninio pašto adresas [email protected].

6. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti juridiniai asmenys, turintys teisę teikti viešojo maitinimo paslaugas. Kiti Konkurso dalyviams keliami kvalifikaciniai reikalavimai numatyti Sąlygose.

7. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą (žr. 8 p.) ir Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančius pasiūlymus pateikti užklijuotame ir užantspauduotame bendrame voke iki 2023 m. rugpjūčio 17 d., 10 val. 00 min., adresu Lietuvos nacionalinis muziejus, T. Kosciuškos g. 3, Vilnius, atsakingas muziejaus darbuotojas: Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas Tomas Besevičius, telefono numeris +370 616 47809, elektroninio pašto adresas [email protected]. Vėliau pateikti vokai yra neregistruojami ir grąžinami juos pateikusiems konkurso dalyviams. Siekiant užtikrinti sklandų ir savalaikį dokumentų priėmimą, prieš atvykstant pateikti dokumentus, prašome iš anksto susisiekti su šiame punkte nurodytu asmeniu.

8. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t.y. 958,41 Eur su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas pieš pateikiant pasiūlymą. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Nelaimėjusiems konkurso pradinis įnašas bus grąžintas.

Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas duomenys:

Lietuvos nacionalinis muziejus, įstaigos kodas 190756849, sąsk. Nr. LT06 7044 0600 0025 7137, AB SEB bankas, banko kodas 70440, paskirtis: “Nuomos konkursas Istorijų namuose”.

9. Konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmajame etape bus vertinama, ar Konkurso dalyviai atitinka kvalifikacinius reikalavimus, o jų pateiktas pasiūlymas – specialiąsias Konkurso sąlygose nustatytas charakteristikas. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami. Antrajame etape bus vertinamas pasiūlyme nurodytas nuompinigių dydis. Konkursą laimi dalyvis, atitikęs visus Sąlygose numatytus reikalavimus ir pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą.

10. Pirmojo etapo Komisijos posėdis vyks 2023 m. rugpjūčio 17 d. 12 val. 00 min. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, T. Kosciuškos g. 3, Vilniuje, arba nuotoliniu būdu (nuoroda su prisijungimo duomenimis suteikiama visiems šiame punkte nustatyta tvarka besikreipusiems asmenims). Siekiant užtikrinti sklandų dalyvavimą, visi posėdyje norintys dalyvauti asmenys privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoti komisiją: Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkė Virginija Karpėjūtė, tel. nr. +370 620 34520, el. p. adresas [email protected]. Asmenys, laiku neinformavę apie dalyvavimą posėdyje prisiima atsakomybę dėl tokio neinformavimo pasekmių (pvz.: jeigu posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu pasitelkiant informacines technologijas, galimybė prie jo prisijungti bus garantuota tik laiku besikreipusiems asmenims);

Antrojo etapo Komisijos posėdis vyks 2023 m. rugpjūčio 24 d. 12 val. 00 min. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, T. Kosciuškos g. 3, Vilniuje, arba nuotoliniu būdu (nuoroda su prisijungimo duomenimis suteikiama visiems šiame punkte nustatyta tvarka besikreipusiems asmenims). Siekiant užtikrinti sklandų dalyvavimą, visi posėdyje norintys dalyvauti asmenys privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoti komisiją: Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkė Virginija Karpėjūtė, tel. nr. +370 620 34520, el. p. adresas [email protected]. Asmenys, laiku neinformavę apie dalyvavimą posėdyje prisiima atsakomybę dėl tokio neinformavimo pasekmių (pvz.: jeigu posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu pasitelkiant informacines technologijas, galimybė prie jo prisijungti bus garantuota tik laiku besikreipusiems asmenims);

11. Dokumentai patalpų nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.

12. Pasiūlymas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti įgalioto atstovo, pridedamas įgaliojimas.

13. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Konkurso dalyvių pasiūlymai galioja iki nuomos sutarties su Konkurso laimėtoju sudarymo dienos.

Kontaktinis asmuo: Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkė Virginija Karpėjūtė, tel. nr. +370 620 34520, el. p. adresas [email protected].