Lietuvos nacionalinio muziejaus konkurso skelbimas dėl maisto ir gėrimų automatų plotmių nuomos

2023 07 10

BĮ Lietuvos nacionalinis muziejus (kodas 190756849, adresas Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, interneto svetainė www.lnm.lt) (toliau – Muziejus) kviečia dalyvauti viešajame konkurse dėl dalies Muziejaus patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų ir teritorijos, esančių Arsenalo g., Vilniuje, nuomos (toliau – Konkursas).

Šis skelbimas yra informacinio pobūdžio. Visos Konkurso sąlygos yra nustatytos Lietuvos nacionalinio muziejaus turto, skirto gėrimų ir maisto kilnojamiesiems aparatams pastatyti, viešojo nuomos konkurso sąlygose (toliau – Sąlygos), su kuriomis privalo susipažinti visi Konkurse dalyvauti norintys asmenys.

Prieš teikdami paraišką patikrinkite, ar į voką įdėjote visus Sąlygose nurodytus dokumentus. Siekiant užtikrinti Konkurse dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, Jūsų pateikta paraiška bus atmesta.

KONKURSO SĄLYGOS

Informacija apie Konkursą:
1. Nuomojami šie plotai (toliau – plotai, turtas):
1.1. Naujojo arsenalo (adresas: Arsenalo g. 1, Vilnius) ekspozicinio pastato I-ojo aukšto patalpų dalis, patalpų indeksas 1-16, bendras plotas – 1,50 kv. m.;
1.2. Prie keleivinio keltuvo aptarnavimo viršutinės stotelės (adresas: Arsenalo g. 3, Vilnius) esančios aikštelės dalis, kurios bendras plotas – 5,00 kv. m;
1.3. Prie keleivinio keltuvo aptarnavimo apatinės stotelės (adresas: Arsenalo g. 3, Vilnius) esančios aikštelės dalis, kurios bendras plotas – 5,00 kv. m.
2. Konkurse išnuomojamo turto naudojimo paskirtis: kilnojamiesiems gėrimų ir (ar) maisto pardavimo automatams pastatyti prie pagrindinių muziejaus ekspozicijų, sudarant galimybę muziejaus lankytojams įsigyti šaltų ir karštų gėrimų, taip pat užkandžių. Nuomojamų plotų naudojimo sąlygos ir reikalavimai numatyti Sąlygose.
3. Pradinis turto nuompinigių dydis yra:
3.1. Naujojo arsenalo (pastato unikalus numeris: 1094-0021-0017, adresas: Arsenalo g. 1, Vilnius) ekspozicinio pastato I-ojo aukšto patalpų dalis, patalpų indeksas 1-16, bendras plotas – 1,50 kv.: 30 Eur su PVM/mėn. (24,79 Eur be PVM/mėn.);
3.2. prie keleivinio keltuvo aptarnavimo viršutinės stotelės (adresas: Arsenalo g. 3, Vilnius) esančios aikštelės dalis, kurios bendras plotas – 5,00 kv. m.: 70 Eur su PVM/mėn. (57,85 Eur be PVM/mėn.);
3.3. prie keleivinio keltuvo aptarnavimo apatinės stotelės (adresas: Arsenalo g. 3, Vilnius) esančios aikštelės dalis, kurios bendras plotas – 5,00 kv. m.: 70 Eur su PVM/mėn. (57,85 Eur be PVM/mėn.);
Į nuompinigius su nuomojamų plotų naudojimu susiję mokesčiai (pvz.: mokestis už elektrą, jeigu aparatai bus prijungiami prie Muziejaus elektros tinklo) neįskaičiuoti. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal Muziejaus pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
4. Nuomos terminas:
4.1. šio skelbimo 3.1 punkte nurodyto objekto: iki 2024 m. kovo 31 d.
4.2. šio skelbimo 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytų objektų: iki 2028 m. birželio 30 d.
5. Turtą galima apžiūrėti darbo dienomis (išskyrus pirmadienius) konkretų patalpų apžiūros laiką iš anksto suderinus su atsakingu asmeniu: Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas Tomas Besevičius, telefono numeris +370 616 47809, elektroninio pašto adresas .
6. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę verstis veikla, kuri atitiktų turto nuomos naudojimo paskirtį. Kiti Konkurso dalyviams keliami kvalifikaciniai reikalavimai numatyti Sąlygose (jei numatyti).
7. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą (žr. 8 p.) ir Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančius pasiūlymus pateikti užklijuotame ir užantspauduotame bendrame voke iki 2023 m. liepos 25 d., 10 val. 00 min. adresu Lietuvos nacionalinis muziejus, T. Kosciuškos g. 3, Vilnius, atsakingas muziejaus darbuotojas: Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas Tomas Besevičius, telefono numeris +370 616 47809, elektroninio pašto adresas . Ant voko turi būti užrašyta ši informacija: konkurso pavadinimas, dalyvio pavadinimas ir adresas. Kartu su voku pateikiami kredito įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Reikalavimai pasiūlymo formai, turiniui ir jų pateikimui numatyti Sąlygose.
8. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t.y. 510 Eur su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas pieš pateikiant pasiūlymą. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Nelaimėjusiems konkurso pradinis įnašas bus grąžintas.
Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas duomenys:
Lietuvos nacionalinis muziejus, įstaigos kodas 190756849, sąsk. Nr. LT06 7044 0600 0025 7137, AB SEB bankas, banko kodas 70440, paskirtis: “ Nuomos konkursas, maisto ir gėrimų automatai”.
9. Komisijos posėdis laimėtojui nustatyti vyks 2023 m. liepos 25 d. 11 val. 00 min. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, T. Kosciuškos. 3, Vilniuje, arba nuotoliniu būdu (nuoroda su prisijungimo duomenimis suteikiama visiems šiame punkte nustatyta tvarka besikreipusiems asmenims). Siekiant užtikrinti sklandų dalyvavimą, visi posėdyje norintys dalyvauti asmenys privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoti komisiją: Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkė Virginija Karpėjūtė, tel. nr. +370 620 34520, el. p. adresas . Asmenys, laiku neinformavę apie dalyvavimą posėdyje prisiima atsakomybę dėl tokio neinformavimo pasekmių (pvz.: jeigu posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu pasitelkiant informacines technologijas, galimybė prie jo prisijungti bus garantuota tik laiku besikreipusiems asmenims).
10. Dokumentai nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.
11. Pasiūlymas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti įgalioto atstovo, pridedamas įgaliojimas.
12. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Konkurso dalyvių pasiūlymai galioja iki nuomos sutarties su Konkurso laimėtoju sudarymo dienos.

Kontaktinis asmuo: Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkė Virginija Karpėjūtė, tel. nr. +370 620 34520, el. p. adresas .

Keltuvas 3 Scaled