Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant.

 • Atliekami muziejinių vertybių technologiniai, fizikiniai ir cheminiai tyrimai.
 • Konservuojamos ir restauruojamos muziejinės vertybės.
 • Vykdomas prevencinis konservavimas.
 • Nuolat tobulinama restauratorių kvalifikacija ir profesinės žinios.

Restauravimo centre konservuojami ir restauruojami archeologiniai radiniai, keramika, istorinis metalas, medis ir polichromija, tekstilė, molbertinė tapyba, dokumentai ir knygos. Per metus konservuojama ir restauruojama daugiau negu 4000 eksponatų. Centro restauratoriai taip pat vykdo prevencinį konservavimą – muziejuje įdiegta kompiuterinė saugyklų ir ekspozicijų mikroklimato stebėsenos sistema, tikrinama eksponatų būklė. Teikiamos rekomendacijos eksponatų saugojimo, transportavimo ir eksponavimo sąlygų, lauko konservavimo ir saugaus archeologinių radinių iškėlimo klausimais. Tęstiniame leidinyje „Restauravimo metodika“ publikuojami Lietuvos nacionalinio muziejaus ir kitų įstaigų restauratorių bei tyrėjų darbai kultūros vertybių apsaugos, tyrimų ir restauravimo temomis.

Restauratoriai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka.

Restauravimo centre restauruojama:

Archeologinių radinių grupėje konservuojami ir restauruojami archeologiniai radiniai, datuojami XI tūkstantmečiu pr. Kr. – XIX amžiumi, pagaminti iš įvairių medžiagų: metalo, medžio, tekstilės, odos, kaulo, gintaro, stiklo. Konservuojant ir restauruojant archeologinius radinius, atliekami šie procesai:

 • dezinfekcija,
 • mechaninis, cheminis valymas, plovimas,
 • tvirtinimas sintetiniais polimerais,
 • fragmentų suklijavimas,
 • neišlikusių vietų atkūrimas,
 • dengimas apsauginėmis dangomis,
 • kai kuriais atvejais, remiantis archeologine medžiaga arba analogais, atliekama archeologinio dirbinio rekonstrukcija.

Keramikos grupėje konservuojami ir restauruojami archeologiniai, etnografiniai bei istoriniai dirbiniai iš keramikos, stiklo, porceliano, gipso ir akmens: urnos, indai, kokliai, skulptūros, dekoratyvinės skulptūrėlės, medaliai, papuošalai ir kt. Atsižvelgiant į objektą, atliekami šie konservavimo ir restauravimo procesai:

 • mechaninis, cheminis paviršiaus valymas, plovimas,
 • tvirtinimas sintetiniais polimerais,
 • fragmentų suklijavimas,
 • formos, piešinio atkūrimas,
 • dengimas apsauginėmis dangomis.

Medžio ir polichromijos grupėje restauruojami mediniai drožinėti, polichromuoti, lakuoti, auksuoti ir pinti istoriniai ir etnografiniai objektai, meno kūriniai: skulptūros, buities ir namų apyvokos reikmenys, rėmai, baldai.

Medžio ir polichromijos dirbiniai dezinsekuojami, valomi, tvirtinama mediena, polichromijos sluoksniai ir dirbinio konstrukcija. Pašalinami vėlesni uždažymai – atidengiamas autentiškas sluoksnis, atkuriamos polichromijos netektys – gruntuojama ir retušuojama, pagal analogus atkuriamos trūkstamos detalės, dengiama apsaugine danga. Tauriųjų metalų dangos atkuriamos panaudojant tauriuosius metalus arba jų pakaitalus.

Restauruojant rėmus, tvirtinama rėmų konstrukcija, trūkstamos detalės išliejamos iš gipso arba išdrožiamos iš medienos, tauriųjų metalų dangos atkuriamos panaudojant tauriuosius metalus arba jų pakaitalus.

Metalo grupėje konservuojami ir restauruojami įvairūs istoriniai ir etnografiniai eksponatai bei jų dalys iš įvairių metalų ir jų lydinių. Konservuojant ir restauruojant istorinį metalą atliekami šie procesai:

 • paviršiaus valymas naudojant mechaninius, cheminius arba elektrocheminius metodus,
 • paviršiaus pasyvinimas ir korozijos inhibicija,
 • tvirtinimas sintetiniais polimerais,
 • deformacijų tiesinimas,
 • dengimas tauriųjų metalų dangomis,
 • dengimas apsauginėmis dangomis,
 • trūkstamų detalių atkūrimas.

Popieriaus grupėje restauruojami, konservuojami, ruošiami parodoms ir saugojimui įvairūs rankraštiniai bei spausdinti dokumentai: knygos, žemėlapiai, meno kūriniai ir kt. Popieriaus restauravimo procesai:

 • dokumentai dezinfekuojami, valomi jų paviršiai, naikinamos deformacijos,
 • šalinamos ankstesnio restauravimo metu naudotos netinkamos medžiagos (klijai, lipnios juostos ir t.t.),
 • suklijuojami įplyšimai, atkuriami fragmentai,
 • esant būtinybei, valomos dėmės, popieriaus plaunamas, šarminamas ir sutvirtinamas,
 • gaminami saugojimui skirti aplankai bei dėklai.

Tapybos grupėje konservuojami ir restauruojami senosios ir šiuolaikinės molbertinės tapybos kūriniai, atlikti įvairiomis technikomis ant tekstilės, medžio, metalo, stiklo ar kito pagrindo: kiaušininė tempera, aliejinė tapyba, akrilinė ir temperinė tapyba, mišri technika.

Konservuojant ir restauruojant tapybos darbus tvirtinamas pagrindas ir šalinamos jo deformacijos, sutvirtinamas tapybos sluoksnis, šalinami užtapymai, valomi paviršiaus nešvarumai, ploninimas lako sluoksnis, gruntuojamos ir retušuojamos tapybos netektys, taip pat atliekami dezinfekcijos ir dezinsekcijos procesai.

Tekstilės grupėje restauruojami įvairūs tekstilės dirbiniai iš natūralių ir sintetinių medžiagų, taip pat tekstilinės dirbinių dalys: bažnytinė tekstilė, istoriniai ir etnografiniai drabužiai, buities reikmenys, papuošalai.

Konservuojant ir restauruojant tekstilės eksponatus atliekamas cheminis ar mechaninis valymas, plovimas. Atkuriant trūkstamas detales yra naudojamos originalios technikos arba jų imitacijos. Didžioji dalis tekstilinių eksponatų yra ruošiami ilgalaikiam saugojimui.

Saugant ir restauruojant muziejinius eksponatus svarbu žinoti eksponatų medžiagų prigimtį, atlikimo techniką, įvertinti jų būklę. Laboratorijoje atliekami įvairūs objektų cheminiai ir fizikiniai tyrimai, kurie padeda tinkamai parinkti restauravimo ar konservavimo metodiką bei sudaryti numatomų atlikti darbų programą.

Tiriamo eksponato medžiagų ir technikų analizė dažnai suteikia svarbios istorinės ir kultūrinės informacijos ne tik restauratoriams, bet ir meno istorikams, muziejininkams bei archeologams.

Laboratorijoje kaupiama ir sisteminama tyrimų medžiaga, kuria remiantis analizuojami restauravimo metodai ar siūlomi nauji restauravimo technologiniai sprendimai.

Restauravimo centro tyrimų laboratorijoje atliekama:

 • optinė mikroskopija,
 • mikrocheminė analizė,
 • FTIR mikrospektroskopija,
 • rentgenografija.
Restauravimo Centras9 Scaled