Lietuvos nacionalinio muziejaus skelbimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

2022 12 12

Lietuvos nacionalinis muziejus, juridinio asmens kodas 190756849, PVM mokėtojo kodas LT907568414, adresas Arsenalo g. 1, 01143 Vilnius, Lietuva (toliau – perkančioji organizacija arba Muziejus), skelbiamų derybų būdu (toliau – pirkimas arba konkursas) numato Vilniaus mieste išsinuomoti patalpas, kuriose veiklą vykdys Muziejaus struktūrinis padalinys – Restauravimo centras (toliau – patalpos).

Šis skelbimas yra informacinio pobūdžio. Visos Pirkimo sąlygos yra nustatytos Lietuvos nacionalinio muziejaus nekilnojamojo turto nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų apraše (toliau – Sąlygos), su kuriuo privalo susipažinti visi Pirkime dalyvauti norintys asmenys.

PIRKIMO SĄLYGOS

1 priedas. Techninė specifikacija.
2 priedas. Pasiūlymo forma.
3 priedas. Sutarties projektas.
4 priedas. Pasiūlymų vertinimo tvarka.

Trumpa informacija apie Pirkimą:
1. Patalpų paskirtis: Restauravimo centro veiklos vykdymui. Daugiau informacijos apie Restauravimo centro veiklą galima rasti čia.
2. Patalpų plotas: nuo 1100 iki 1200 kv. m.
3. Patalpų vieta: patalpos privalo būti Vilniaus mieste. Pastatas, kuriame yra patalpos, (toliau – pastatas) gali būti nutolęs ne daugiau kaip 4,5 km nuo Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato adresu: Arsenalo g. 1, Vilnius (atstumas matuojamas svetainėje https://www.google.com/maps/, nustatant maršrutą automobiliu).
4. Pastato energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.
5. Patalpos išnuomojamos 7 (septynių) metų terminui nuo patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos su galimybe nuomos terminą pratęsti 3 kartus po 1 (vienerius) metus. Nuomos terminas visais atvejais negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) metų.
6. Patalpų nuomos termino pradžia – 2023 m. spalio 1 d.
7. Pageidautina nuomos sutarties sudarymo data: iki 2023 m. vasario 1 d.
8. Mėnesinė patalpų nuomos kaina negali būti didesnė nei 16 500 Eur, įskaitant visas Sąlygų priede „Techninė specifikacija“ nurodytas su patalpų nuoma susijusias kandidato išlaidas, taip pat visus kandidato mokėtinus mokesčius, įskaitant ir PVM, jeigu taikomas.
9. Pasiūlymai užklijuotuose vokuose turi būti pateikti adresu Kosciuškos g. 3, Vilniuje, arba siunčiami paštu adresu: Lietuvos nacionaliniam muziejui, Arsenalo g. 1, Vilnius, iki 2022 m. gruodžio 28 d. 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMUI“, Kandidato pavadinimas, užrašas „Neatplėšti iki 2022 m. gruodžio 28 d. 10.00 val.“. Atsižvelgiant į dėl covid-19 pandemijos ar galimai ateityje dėl kitų priežasčių taikytinus įvairius veiklos ar kitus apribojimus ir siekiant sklandaus pasiūlymų priėmimo, prieš pristatant vokus su paraiškomis prašome susisiekti su šiame punkte nurodytais kontaktiniais asmenimis: Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas Tomas Besevičius, telefono numeris 8 616 47809, elektroninio pašto adresas [email protected]; Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkė Virginija Karpėjūtė, telefono numeris 8 620 34520, elektroninio pašto adresas [email protected]. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai grąžinami kandidatams registruotu laišku.
10. Dokumentai patalpų nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.

Kontaktiniai asmenys: Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas Tomas Besevičius, tel. nr. +370 616 47809, el. p. adresas [email protected]; Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkė Virginija Karpėjūtė, tel. nr. +370 620 34520, el. p. adresas [email protected].