Viešojo nuomos konkurso skelbimas dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Pilies g. 26, Vilniuje

2021 04 27

BĮ Lietuvos nacionalinis muziejus (kodas 190756849, adresas Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, interneto svetainė www.lnm.lt) (toliau – Muziejus) kviečia dalyvauti viešajame konkurse dėl Muziejaus patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Pilies g. 26, Vilniuje, nuomos (toliau – Konkursas). Pastate, kuriame nuomojamos patalpos, veiklą vykdo Muziejaus padalinys – Signatarų namai.

Šis skelbimas yra informacinio pobūdžio. Visos Konkurso sąlygos yra nustatytos Lietuvos nacionalinio muziejaus turto viešojo nuomos konkurso sąlygose (toliau – Sąlygos), su kuriomis privalo susipažinti visi Konkurse dalyvauti norintys asmenys.

Prieš teikdami paraišką patikrinkite, ar į voką įdėjote visus Sąlygose nurodytus dokumentus. Siekiant užtikrinti Konkurse dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, Jūsų pateikta paraiška bus atmesta.

Informacija apie Konkursą:

  1. Nuomojamos 84,68 kv. metrų patalpos yra Signatarų namų pastato, esančio adresu Pilies g. 26, Vilniuje, pirmajame aukšte (pastato unikalus numeris – 1094-0284-0011). Nuomojamose patalpose yra elektra, vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas. Patalpos išnuomojamos tuščios (be baldų, įrangos).
  2. Konkurse išnuomojamų patalpų naudojimo paskirtis: patalpų pritaikymas maitinimo paslaugoms ir jų teikimas kavinės (cukrainės) tipo maitinimo įstaigoje. Patalpų pritaikymui ir teikiamoms paslaugoms keliami reikalavimai numatyti Sąlygose.
  3. Pradinis bendras patalpų nuompinigių dydis 139,76 Eur/mėn. su PVM (115,50 Eur/mėn. be PVM). Į šią sumą komunaliniai ir kiti su patalpų naudojimu susiję mokesčiai neįskaičiuoti. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal Muziejaus pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
  4. Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo sutartinių įsipareigojimų, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė negali būti ilgesnė kaip 10 metų.
  5. Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis (išskyrus pirmadienius) konkretų patalpų apžiūros laiką iš anksto suderinus su atsakingu asmeniu: l.e.p. direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus Danielius, telefono numeris 8 699 88 421, elektroninio pašto adresas ukis@lnm.lt
  6. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti juridiniai asmenys, turintys teisę teikti viešojo maitinimo paslaugas. Kiti Konkurso dalyviams keliami kvalifikaciniai reikalavimai numatyti Sąlygose.
  7. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą (žr. 8 p.) ir Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančius pasiūlymus pateikti užklijuotame ir užantspauduotame bendrame voke iki iki 2021 m. gegužės 26 d., 10 val. 00 min. adresu T.Kosciuškos g. 3, Vilnius, atsakingas darbuotojas: l.e.p. direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus Danielius, tel. nr. 8 699 88 421, el. p. adresas ukis@lnm.lt. Ant voko turi būti užrašyta ši informacija: turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas), nuoroda „Turto nuomos konkursui“ bei dalyvio pavadinimas ir adresas. Kartu su voku pateikiami kredito įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Reikalavimai pasiūlymo formai, turiniui ir jų pateikimui numatyti Sąlygose. Atsižvelgiant į dėl covid-19 pandemijos taikomus ar galimai ateityje taikytinus įvairius veiklos ar kitus apribojimus, prieš pristatant vokus yra būtina susisiekti su šiame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu dėl vokų priėmimo.
  8. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t.y. 419,28 Eur su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas pieš pateikiant pasiūlymą. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Nelaimėjusiems konkurso pradinis įnašas bus grąžintas.
   Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys:
   Lietuvos nacionalinis muziejus, įstaigos kodas 190756849, sąsk. Nr. LT06 7044 0600 0025 7137, AB SEB bankas, banko kodas 70440, paskirtis: “Nuomos konkursas, Signatarų namai”.
  1. Konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmajame etape bus vertinama, ar Konkurso dalyviai atitinka kvalifikacinius reikalavimus, o jų pateiktas pasiūlymas – specialiąsias Konkurso sąlygose nustatytas charakteristikas. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami. Antrajame etape bus vertinamas pasiūlyme nurodytas nuompinigių dydis. Konkursą laimi dalyvis, atitikęs visus Sąlygose numatytus reikalavimus ir pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą.
  2. Pirmojo etapo Komisijos posėdis vyks 2021 m. gegužės 28 10 val. 00 min. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, T. Kosciuškos g. 3, Vilniuje, arba nuotoliniu būdu (nuoroda su prisijungimo duomenimis suteikiama visiems šiame punkte nustatyta tvarka besikreipusiems asmenims). Atsižvelgiant į dėl covid-19 pandemijos taikomus ar galimai ateityje taikytinus įvairius veiklos ar kitus apribojimus, visi posėdyje norintys dalyvauti asmenys privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas informuoti komisiją: l.e.p. direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus Danielius, tel. nr. 8 699 88 421, el. p. adresas ukis@lnm.lt. Asmenys, laiku neinformavę apie dalyvavimą posėdyje prisiima atsakomybę dėl tokio neinformavimo pasekmių (pvz.: jeigu posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu pasitelkiant informacines technologijas, galimybė prie jo prisijungti bus garantuota tik laiku besikreipusiems asmenims);
   Antrojo etapo Komisijos posėdis vyks 2021 m. birželio 2 d. 10 val. 00 min. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, T. Kosciuškos g. 3, Vilniuje, arba nuotoliniu būdu (nuoroda su prisijungimo duomenimis suteikiama visiems šiame punkte nustatyta tvarka besikreipusiems asmenims). Atsižvelgiant į dėl covid-19 pandemijos taikomus ar galimai ateityje taikytinus įvairius veiklos ar kitus apribojimus, visi posėdyje norintys dalyvauti asmenys privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas informuoti komisiją: e.p. direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus Danielius, tel. nr. 8 699 88 421, el. p. adresas ukis@lnm.lt. Asmenys, laiku neinformavę apie dalyvavimą posėdyje prisiima atsakomybę dėl tokio neinformavimo pasekmių (pvz.: jeigu posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu pasitelkiant informacines technologijas, galimybė prie jo prisijungti bus garantuota tik laiku besikreipusiems asmenims);
  3. Dokumentai patalpų nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.
  4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti įgalioto atstovo, pridedamas įgaliojimas.
  5. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Konkurso dalyvių pasiūlymai galioja iki nuomos sutarties su Konkurso laimėtoju sudarymo dienos.

Kontaktinis asmuo: l.e.p. direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus Danielius, tel. nr. 8 699 88 421, el. p. adresas ukis@lnm.lt.

KONKURSO SĄLYGOS

PATALPŲ PLANAS